Úřední deska
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (Návrh)
Místní poplatky na rok 2024

Místní poplatky obce Břehov na rok 2024


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu 13. AZÚR

O Z N Á M E N Í O V E Ř E J N É M P R O J E D N Á N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E
Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E


Nařízení statutárního města České Budějovice

Nařízení č.1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL

Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého


Krajský úřad Jihočeského kraje - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání 4a. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024
Opatření obecné povahy - kormorán velký
Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Výzva

Výzva vlastníkům nemovitostí


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ PLÁN BŘEHOV
Pozvánka

Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Opatření obecné povahy - mník, jesen
KRAJSKÝ ÚŘAD, JIHOČESKÝ KRAJ, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2023 (Návrh)
Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)


STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Stočné 2.pololetí 2023

Platba za stočné v 2.pololetí roku 2023


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Pozvánka

Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Závěrečný účet za rok 2022
Finanční úřad - Veřejná vyhláška

Finanční úřad - Veřejná vyhláška (daň z nemovitých věcí na rok 2023)


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Krajská veterinární správa

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Uzavírka Dehtáře


Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích - zápis

Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2023/2024


Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Místní poplatky na rok 2023

Místní poplatky obce Břehov na rok 2023


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023
Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - územní plán

Oznámení o konání druhého opakovaného veřejného projednání a doručení upraveného návrhu Územního plánu Břehov


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Vyhláška Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Datové schránky pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu

Změny u datových schránek pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu od 1. 1. 2023


Výzva EG.D

Výzva EG.D k odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení


Návrh rozpočtu za rok 2023 DSO Blanský les – podhůří a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2025
Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Volby do zastupitelstva obce Břehov

Výsledek voleb do zastupitelstva obce Břehov konaných ve dnech 23.9.-24.9.2022


Senátní volby 2022

Výsledky hlasování v okrsku obce Břehov


Pozvánka

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
Veřejná vyhláška - návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje včetně projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Místní poplatky na rok 2022

Místní poplatky obce Břehov na rok 2022


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Finanční úřad - informace

Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a důležitých změnách na rok 2022


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – tzv. „ptačí chřipky“


Návrh rozpočtu na rok 2022
Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


VÝZVA

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Volby do parlamentu ČR

Volby do parlamentu ČR se konají ve dnech 8. – 9. 10. 2021


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování řízení o vydání územního plánu Břehov v katastrálním území Břehov

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Břehov


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ochranné pásmo leteckého pozemního (radiolokačního) zařízení


Podklady pro výpočet cen pro vodné za rok 2020 a dosažené skutečnosti
Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Břehov za rok 2020


Nařízení města České Budějovice

Vyhlášení záměru zadat zhotovení lesních hospodářských osnov


Finanční úřad - informace

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věc


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace


Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst


Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Metodické sdělení MŽP

Nakládání s odpady z antigenních testů určených k samotestování osob


Výběr místních poplatků

OZNÁMENÍ o výběru místních poplatků na rok 2021


Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Výzva

Výzva k odstranění autovraku vozidla


Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021


Vyhláška o poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Břehov č. 1/2020, o místním poplatku ze psů


Svazek obcí Blanský les - oznámení

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021


Svazek obcí Dehtář - schválený rozpočet na rok 2021
Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva


Strategický rozvojový dokument

Strategický rozvojový dokument obce Břehov v letech 2021-2027


Návrh rozpočtu na rok 2021
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
COVID vs. chřipka
COVID - 19, upřesnění pojmú
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 4.11.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078, 1079 a 1080 o přijetí krizového opatření
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 23.9.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Volby do krajského zastupitelstva

Ve dnech 2.-3.10.2020 proběhnou voly do krajského zastupitelstva:
Okrsek - 1,
OÚ Břehov - knihovna


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 9.9.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 22.7.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Výzvu k podání nabídky
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 17.6.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


DOTAČNÍ PROGRAM - vesnická památková zóna

Opatření č. III – Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích by mohli využít také vlastníci nemovitostí v památkové zóně Břehov
V případě zájmu lze kontaktovat paní Mgr. Jaroslavu Vítovcovou (Mgr. Jaroslava Vítovcová, Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, telefon 386720890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz).


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 20.5.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


ČEVAK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Zrušení zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva plánované na 29.4.2020 se ruší. O novém termínu budeme informovat.


Informace COVID-19
Rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 29.4.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje - období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Infornace o omezení provozní doby obecního úřadu Břehov
Zápis dětí do 1. tříd v roce 2020 - JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATOVÁCLAVSKÁ VE STRÝČICÍCH
Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie dle MŽP

likvidace odpadů ( COVID-19 )


Infornace o omezení provozní doby obecního úřadu Břehov
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 19.2.2020 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Místní poplatky 2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
NÁLEZ ZVÍŘETE - kocour
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 20.12.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna) – udělení výjimky k lovu bobra evropského
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 6.11.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 18.9.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Opatření obecné povahy o nákupu lesních sazenic
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.00-15.00 hod: Břehov - část obce ( bude označeno plakáty na místě )


Kominík

V sobotu 13.7.2019 v 8.00 hod přijede do obce kominík p. Josef Sejut, tel.: 728 872 928


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 10.7.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Přechodná úprava provozu

Uzavírka místní komunikace Dehtáře – Břehov (oprava povrchu komunikace)


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Přerušení dodávky elektrické energie 25.7.2019 8.30-11.00


Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v obci Břehov
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Kontejner na objemný odpad

17.5. – 20.5. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 29.5.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Termíny letního svozu komunálního odpadu

Od měsíce května bude probíhat 14ti denní svoz komunálního odpadu - středy, liché týdny.
Rozpis:
8.5., 22.5.
5.6., 19.6.
3.7., 17.7., 31.7.
14.8., 28.8.
11.9., 25.9.


VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 24.-25.5.2019 proběhnou volby do EP.


Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2019 BLP
Blanský les - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 s přílohami – účetní výkazy
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 10.4.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 20.2.2019 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Místní poplatky 2019
Informace k dani z nemovitých věcí 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 Svazku obcí Dehtář
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 19.12.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Průzkum - diskotéka
Pozvánka - výroční schůze SDH Břehov 8.12.2018

V sobotu dne 8.12.2018 od 19 hod v knihovně obecního úřadu proběhne výroční schůze sboru dobrovolných hasičů Břehov.


OÚ Břehov Vás srdečně zve na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

středa 5. prosince 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Břehov


Pozvánka na rozsvěcování vánočního stromu

sobota 1.prosince 2018 v 17 hod


Pozvánka na brigádu

V sobotu dne 24.11.2018 proběhne podzimní brigáda na úklid obce.
Sraz 9.00 hod
Občerstvení zajištěno.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Břehov
Zimní svoz komunálních odpadů

Od měsíce října (do konce dubna) začíná týdenní svoz komunálního odpadu.


Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.
5.10.2018 (14.00-22.00)
6.10.2018 (8.00-14.00)


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 3.10.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 5.9.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Návrh územního plánu Břehov
Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Břehov
Usnesení - dražební vyhláška
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 25.7.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 13.6.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Letní svozy komunálního odpadu

Od měsíce května do konce září bude probíhat svoz komunálního odpadu každý sudý týden (2.5., 16.5. atd...).


Kontejner na objemný a nebezpečný odpad

Ve dnech 4.-6.5.2018 bude na náves v Břehově přistaven kontejner na objemný a nebezpečný odpad.


Blanský les - Návrh závěrečného účtu s přílohami – účetní výkazy
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Dne 25.4.2018 v 19 hod proběhne veřejné zasedání obecního zastupitelstva.


Místní poplatky 2018
Informace k dani z nemovitých věcí 2018
UPOZORNĚNÍ: změna úředních hodin
Zápis z 59.shromáždění starostů svazku obcí Blanský les - podhůří
VOLBY PREZIDENTA ČR

Volby prezidenta ČR se budou konat ve dnech 12.-13.ledna 2018
Volební okrsek 1
Sídlo volebního okrsku - knihovna OÚ Břehov č.p.20


Mikulášská nadílka

V úterý 5.12.2017 od 17 hod proběhne v knihovně obecního úřadu Mikulášská nadílka.


Svoz komunálního odpadu 52.týden 2017 a 1.týden 2018

Svoz komunálního odpadu v 52.týdnu 2017 proběhne jako v běžném termínu.
Svoz v 1.týdnu 2018 se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018.


Návrh rozpočtu 2018 svazek obcí Blanský les - podhůří
Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 4.10.2017
Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 18.10.2017
Zimní svoz komunálního odpadu

Počínaje 4.10.2017 začíná týdenní svoz komunálního odpadu. Svoz probíhá každou středu.


Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lesních smrkových a borových porostech
Oznámení - svazek obcí Blanský les
Návrh závěrečného účtu za svazek obcí Blanský les - 2016
Změna režimu svozu komunálního odpadu
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Pozvánka - zasedání obecního zastupitelstva 12.4.2017
Svoz komunálního odpadu
Informace ministerstva vnitra
Výstraha ČHMÚ
Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli
Národní plán povodí Labe
Úřední deska - archiv změn