2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.10.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-21.10.2015238101308.pdf 78.1 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.11.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-21.10.2015221911894.pdf 78.1 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.8.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-26.8.2015.pdf 71.8 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.6.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-17-6-2015.pdf 84.9 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.4.2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-zasedani-zastupitelstva-15.4.2015.docx 16.8 Kb

Zápis ze zasedání zastupitelstva 18.2.2015

Přítomno: 7 zastupitelů obce

Omluveni: 0

Hosté: 8

Předsedající: starosta obce Josef Koupal

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří šimek, Daniel Benák

 

Program jednání:

 

1. Zahájení

2. Čtení zápisu ze zasedání dne 29.12.2014

3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2014

4. Seznámení s auditem

5. Rozpočtový výhled na roky 2015 až 2019

6. Směnná smlouva na pozemky – silnice...

7. Sečení trávníků

8. Organizace pouti

9. Diskuse

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

K bodu č. 3

Paní Rusová přečetla zprávu finančního výboru o hospodaření Obce Břehov za rok 2014, kde celkové příjmy za rok 2014 jsou ve výši 2.300.288,- Kč a celkové výdaje za rok 2014 jsou ve výši 1.361.538,- Kč.

viz samostatná příloha

K bodu č. 4

Starosta Josef Koupal seznámil zastupitelstvo s výsledkem proběhlého auditu. Kontrola hospodaření Obce Břehov za rok 2014 byla provedena Krajským úřadem Jihočeského kraje v pondělí 9.2.2015 pracovnicí Krajského úřadu České Budějovice.

Kontrola proběhla bez závad, závady z dílčího auditu byly odstraněny a napraveny již v roce 2014.

K bodu č. 5

Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo rozpočtový výhled hospodaření obce Břehov na období 2015 až 2019. Rozpočtové příjmy i výdaje:

 

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

K bodu č. 6

Zastupitelstvo obce Břehov projednalo a schválilo směnnou smlouvu číslo 010/014/160/03/00 mezi Jihočeským krajem v Českých Budějovicích a Obcí Břehov, jejímž předmětem je směna pozemkové parcely KN č. 1463/3 o výměře 163 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 334 - 33/2014 ze dne 24.3.2014 z pozemkové parcely KN č. 1463/1 k. ú. Břehov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové arcely KN č. 644/10 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, KN č. 1461/10 o výměře 208 m2, ostatní plocha, silnice, KN č. 1461/18 o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 332 - 26/2014 ze dne 12.3.2014 z pozemkové parcely KN č. 1461/11 a KN č. 1461/12 o výměře 29 m2, ostatní plocha, silnice, vše k. ú. Břehov v dosavadním vlastnictví obce Břehov.

Záměr obce uzavřít tuto směnnou byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Břehov od 5.1.2015 do 25.1.2015.

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

K bodu č. 7

K sečení trávníků na pozemcích obce Břehov se přihlásili dva zájemci. Konečné rozhodnutí padne po termínu 4. března 2015, kdy se oba zájemci seznámí s rozsahem a kvalitou terénu dotčených pozemků.

 

K bodu č. 8

Paní Blanka Šedivá vyhlásila brigádu na úklid návsi na sobotu 28.3.2015 od 9.00 hod.. Pro všechny brigádníky bude připraveno občerstvení.

Pouť v obci Břehov proběhne opět na velikonoční pondělí dne 6.4.2015.

Mše svatá bude sloužena od 10.30 hod.. Pan Marek Petrášek zajistí pana faráře a hudbu.

Paní Václava Rusová zajistí posezení s občerstvením v místní knihovně. Na tento provoz obdrží od obce dotaci ve výši 2.000,- Kč.

výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 0

 

K bodu č. 9

Pan František Husa oznámil zastupitelstvu průběh zápisu do kroniky, termín je 28.2.2015.

Pan Jiří Šimek předložil problematiku provozu v lomu. Do lomu se vyváží suť, kterou už nikdo po sobě neporovná. Musí se nastavit pravidla. Brána bude na zámek.

U čekárny na dolní zastávce teče voda po silnici. Pan Josef Jírovec a pan Siebrt prozkoumají terén a podají zprávu jak tento problém vyřešit.

Pan Siebrt přednesl zprávu o stavbách cest a jak probíhají další pracovní postupy.

Paní Blanka Šedivá oznámila, že dne 7.3.2015 od 19.00 hodin proběhne v místní knihovně oslava MDŽ.

 

Příští zastupitelstvo se bude konat ve středu 15.4.2015 v 19,°° hodin.

 

Zapsala: Václava Rusová

 

Datum vyhotovení zápisu: 23.2.2014

 

Ověřovatelé zápisu: Daniel Benák …...............................................

 

 

Ing. Jiří Šimek …...............................................

 

 

Starosta obce: Josef Koupal